GDPR ZAŠTITA PODATAKA

POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA FKSK

Foto klub Sisak je udruga kojoj je cilj razvitak i promidžba fotografije kao tehničke i umjetničke discipline, te fotografske kulture. Foto klub poštuje privatnost svih članova FKSK.
Član FKSK je fizička osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime i prezime, OIB, podaci o lokaciji, mrežni identifikator.
Ovo je politika zaštite osobnih podataka čija je svrha informiranje članova FKSK o načinima obrade, upotrebe, pohrane i osiguravanja sigurnosti osobnih podataka u skladu s Direktivom 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine. Osnovna namjena Opće Uredbe je zaštita osobnih podataka odnosno svih informacija povezanih sa privatnim osobama. Sukladno Općoj Uredbi i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/2018). Osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik).

Opće informacije, svrha obrade osobnih podataka:
Foto klub Sisak kao voditelj obrade podataka:

 • Prikuplja i obrađuje osobne podatke članova udruge,
 •   Prikuplja i obrađuje osobne podatke sudionika raznih događanja kojima je organizator Foto klub,
 • Prikuplja i obrađuje osobne podatke kupaca prilikom ispunjenja ugovorne obveze slanja kupljenog materijala, nastale kupnjom neke od publikacija Foto kluba,
 • Prikuplja i obrađuje osobne podatke prilikom ispunjenja obaveza vezanih uz odgovaranje na zahtjeve ispitanika.

Prikupljeni osobni podaci:

 • članovi udruge ime i prezime,
 • e-mail adresa člana,
 • datum rođenja,
 • osobni identifikacijski broj OIB,
 • adresa člana (ulica, kućni broj, grad,
 • poštanski broj),
 • brojevi telefona,
 • spol,
 • datum pristupanja udruzi,
 • status uplate članarine,
 • datum prestanka članstva u udruzi,
 • zvanje člana,
 • provjera članstva u udruzi,
 • provjera obaveza uplate,
 • članarine.

Svrha obrade:
Provjera točnosti i ispravnosti odnosno ažuriranje osobnih podataka. Telefonska ili e-mail komunikacija s članom vezana uz aktivnosti Udruge. Sukladno zakonu o udrugama sudionici događanja ime i prezime, e-mail adresa, brojevi telefona.

Pravna osnova obrade:
Zakon o udrugama (NarodneNovine, br. 74/14)
Vrijeme zadržavanja:
Sukladno zakonu o udrugama
Organiziranje događaja poput radionica, izleta i izložbi

Prikupljeni osobni podaci:

 • ime i prezime,
 • e-mail adresa,
 • brojevi telefona,
 • datum rođenja.

Svrha obrade:
Organiziranje događaja poput radionica, izleta i izložbi. Telefonska ili e-mail komunikacija sa sudionikom vezana uz događaj. Obavještavanje o budućim događanjima.

Pravna osnova obrade:
Ispunjenje ugovornih obveza
Vrijeme zadržavanja:
Godinu dana nakon održavanja događaja.

Kupci:

 • Prikupljeni osobni podaci:
 • ime i prezime,
 • e-mail adresa,
 • adresa (ulica, kućni broj, grad,
  poštanski broj).

Svrha obrade:
Isporuka proizvoda ili usluga fizičkim osobama.
Izdavanje računa.
Pravna osnova obrade:
Ispunjenje ugovornih obveza

Vrijeme zadržavanja:
Sukladno zakonu o računovodstvu.

Foto klub Sisak prikuplja, obrađuje i dijeli osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena pravna osnova.

 • zakonska obveza, privola ispitanika ili u okviru ispunjenja ugovornih obaveza.

Ukoliko se uskrate osobni podaci  Foto klub neće biti u mogućnosti:

 • Evidentirati članstvo,
 • Organizirati događaj za navedenog sudionika,
 • Isporučiti proizvod ili uslugu.

Pristup osobnim podacima i primatelji osobnih podataka:

Osobne podatke prikupljene od članova, kupaca ili putem internetskih stranica Foto klub ne dijeli s trećim stranama. Foto klub Sisak će osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela. U posebnim situacijama, Foto klub prosljeđuje minimalni set podataka sudionika događanja drugim provjerenim udrugama, savezima ili zajednicama s kojima surađuje i organizira događaje. U slučaju potrebe prijenosa vaših podataka trećoj strani, Foto klub Sisak će uz komuniciranje izmjena prema vama, zahtijevati od trećih strana, kojima prenosi osobne podatke, da se obvežu kako će obrađivati vaše osobne podatke sukladno predmetnoj Uredbi.

Vremensko razdoblje pohrane i uporabe podataka:

Foto klub Sisak pohranjuje osobne podatke, samo za vrijeme nužno za postizanje svrhe u skladu s pozitivnim zakonskim propisima. Foto klub Sisak uklanja na siguran način vaše osobne podatke kada oni više nisu relevantni, tj., nemaju svrhu.

Mjere zaštite osobnih podataka

Foto klub Sisak poduzima i osigurava odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bi se minimizirala opasnost od neovlaštenog ili nezakonitog otkrivanja ili pristupa, ili slučajnog ili nezakonitog gubitka, uništenja, izmjene ili oštećenja osobnih podatka. Svi ovlašteni primatelji osobnih podataka ostvaruju pristup do osobnih podataka na siguran način i uz primijenjene mjere zaštite.

Prava članova FKSK:

Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, vaša prava nad osobnim podacima, sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka su:

 • pravo na pristup osobnim podacima,
 • pravo na ispravak osobnih podataka,
 • pravo na brisanje osobnih podataka koji nemaju potrebu za trajnom pohranom (podaci pribavljeni privolom),
 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka, u skladu sa zakonskim osnovama,
  pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Kontakt informacije:

U bilo kojem trenutku možete kontaktirati Foto klub Sisak ako želite pristupiti osobnim podacima koje Foto klub prikuplja o vama ili ako želite ostvariti svoja prava. Također imate pravo uložiti prigovor nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka.
Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka mogu se uputiti na adresu elektroničke pošte: fotoklubsisak@gmail.com
Prilikom kontakta i podnošenja zahtjeva sukladno navedenim pravima, Foto klub Sisak će uložiti razumne napore za potvrđivanje vašeg identiteta i sprječavanje neautorizirane obrade osobnih podataka.
Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je uređena zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Email: fotoklubsisak@gmail.com

copyright @ 2021 Fotoklub Sisak